SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 188

 

1. Info

To:    agni jātavedas
From:   śyena āgneya
Metres:   1st set of styles: gāyatrī

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.188.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.46.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.157   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र नू॒नं जा॒तवे॑दस॒मश्वं॑ हिनोत वा॒जिनं॑ ।

इ॒दं नो॑ ब॒र्हिरा॒सदे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनं ।

इदं नो बर्हिरासदे ॥

Samhita Transcription Accented

prá nūnám jātávedasamáśvam hinota vājínam ǀ

idám no barhírāsáde ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra nūnam jātavedasamaśvam hinota vājinam ǀ

idam no barhirāsade ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । नू॒नम् । जा॒तऽवे॑दसम् । अश्व॑म् । हि॒नो॒त॒ । वा॒जिन॑म् ।

इ॒दम् । नः॒ । ब॒र्हिः । आ॒ऽसदे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । नूनम् । जातऽवेदसम् । अश्वम् । हिनोत । वाजिनम् ।

इदम् । नः । बर्हिः । आऽसदे ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ nūnám ǀ jātá-vedasam ǀ áśvam ǀ hinota ǀ vājínam ǀ

idám ǀ naḥ ǀ barhíḥ ǀ ā-sáde ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ nūnam ǀ jāta-vedasam ǀ aśvam ǀ hinota ǀ vājinam ǀ

idam ǀ naḥ ǀ barhiḥ ǀ ā-sade ǁ

10.188.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.46.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.158   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्य प्र जा॒तवे॑दसो॒ विप्र॑वीरस्य मी॒ळ्हुषः॑ ।

म॒हीमि॑यर्मि सुष्टु॒तिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीळ्हुषः ।

महीमियर्मि सुष्टुतिं ॥

Samhita Transcription Accented

asyá prá jātávedaso vípravīrasya mīḷhúṣaḥ ǀ

mahī́miyarmi suṣṭutím ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asya pra jātavedaso vipravīrasya mīḷhuṣaḥ ǀ

mahīmiyarmi suṣṭutim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । प्र । जा॒तऽवे॑दसः । विप्र॑ऽवीरस्य । मी॒ळ्हुषः॑ ।

म॒हीम् । इ॒य॒र्मि॒ । सु॒ऽस्तु॒तिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । प्र । जातऽवेदसः । विप्रऽवीरस्य । मीळ्हुषः ।

महीम् । इयर्मि । सुऽस्तुतिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ prá ǀ jātá-vedasaḥ ǀ vípra-vīrasya ǀ mīḷhúṣaḥ ǀ

mahī́m ǀ iyarmi ǀ su-stutím ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ pra ǀ jāta-vedasaḥ ǀ vipra-vīrasya ǀ mīḷhuṣaḥ ǀ

mahīm ǀ iyarmi ǀ su-stutim ǁ

10.188.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.46.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.159   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या रुचो॑ जा॒तवे॑दसो देव॒त्रा ह॑व्य॒वाह॑नीः ।

ताभि॑र्नो य॒ज्ञमि॑न्वतु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या रुचो जातवेदसो देवत्रा हव्यवाहनीः ।

ताभिर्नो यज्ञमिन्वतु ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ rúco jātávedaso devatrā́ havyavā́hanīḥ ǀ

tā́bhirno yajñáminvatu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yā ruco jātavedaso devatrā havyavāhanīḥ ǀ

tābhirno yajñaminvatu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

याः । रुचः॑ । जा॒तऽवे॑दसः । दे॒व॒ऽत्रा । ह॒व्य॒ऽवाह॑नीः ।

ताभिः॑ । नः॒ । य॒ज्ञम् । इ॒न्व॒तु॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

याः । रुचः । जातऽवेदसः । देवऽत्रा । हव्यऽवाहनीः ।

ताभिः । नः । यज्ञम् । इन्वतु ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ḥ ǀ rúcaḥ ǀ jātá-vedasaḥ ǀ deva-trā́ ǀ havya-vā́hanīḥ ǀ

tā́bhiḥ ǀ naḥ ǀ yajñám ǀ invatu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yāḥ ǀ rucaḥ ǀ jāta-vedasaḥ ǀ deva-trā ǀ havya-vāhanīḥ ǀ

tābhiḥ ǀ naḥ ǀ yajñam ǀ invatu ǁ