SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 189

 

1. Info

To:    sārparājñī or sūrya
From:   sārparājñī
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (4, 5, 12); triṣṭup (3, 7); pādanicṛttriṣṭup (8, 10); virāḍtriṣṭup (9, 11); nicṛjjagatī (1); virāḍjagatī (2); svarāḍārcītriṣṭup (6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.189.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.47.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.160   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आयं गौः पृश्नि॑रक्रमी॒दस॑दन्मा॒तरं॑ पु॒रः ।

पि॒तरं॑ च प्र॒यन्त्स्वः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः ।

पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́yám gáuḥ pṛ́śnirakramīdásadanmātáram puráḥ ǀ

pitáram ca prayántsváḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āyam gauḥ pṛśnirakramīdasadanmātaram puraḥ ǀ

pitaram ca prayantsvaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । अ॒यम् । गौः । पृश्निः॑ । अ॒क्र॒मी॒त् । अस॑दत् । मा॒तर॑म् । पु॒रः ।

पि॒तर॑म् । च॒ । प्र॒ऽयन् । स्व१॒॑रिति॑ स्वः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । अयम् । गौः । पृश्निः । अक्रमीत् । असदत् । मातरम् । पुरः ।

पितरम् । च । प्रऽयन् । स्वरिति स्वः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ayám ǀ gáuḥ ǀ pṛ́śniḥ ǀ akramīt ǀ ásadat ǀ mātáram ǀ puráḥ ǀ

pitáram ǀ ca ǀ pra-yán ǀ sváríti sváḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ayam ǀ gauḥ ǀ pṛśniḥ ǀ akramīt ǀ asadat ǀ mātaram ǀ puraḥ ǀ

pitaram ǀ ca ǀ pra-yan ǀ svariti svaḥ ǁ

10.189.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.47.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.161   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अं॒तश्च॑रति रोच॒नास्य प्रा॒णाद॑पान॒ती ।

व्य॑ख्यन्महि॒षो दिवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती ।

व्यख्यन्महिषो दिवं ॥

Samhita Transcription Accented

antáścarati rocanā́syá prāṇā́dapānatī́ ǀ

vyákhyanmahiṣó dívam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

antaścarati rocanāsya prāṇādapānatī ǀ

vyakhyanmahiṣo divam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒न्तरिति॑ । च॒र॒ति॒ । रो॒च॒ना । अ॒स्य । प्रा॒णात् । अ॒प॒ऽअ॒न॒ती ।

वि । अ॒ख्य॒त् । म॒हि॒षः । दिव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अन्तरिति । चरति । रोचना । अस्य । प्राणात् । अपऽअनती ।

वि । अख्यत् । महिषः । दिवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

antáríti ǀ carati ǀ rocanā́ ǀ asyá ǀ prāṇā́t ǀ apa-anatī́ ǀ

ví ǀ akhyat ǀ mahiṣáḥ ǀ dívam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

antariti ǀ carati ǀ rocanā ǀ asya ǀ prāṇāt ǀ apa-anatī ǀ

vi ǀ akhyat ǀ mahiṣaḥ ǀ divam ǁ

10.189.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.47.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.162   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रिं॒शद्धाम॒ वि रा॑जति॒ वाक्प॑तं॒गाय॑ धीयते ।

प्रति॒ वस्तो॒रह॒ द्युभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिंशद्धाम वि राजति वाक्पतंगाय धीयते ।

प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥

Samhita Transcription Accented

triṃśáddhā́ma ví rājati vā́kpataṅgā́ya dhīyate ǀ

práti vástoráha dyúbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

triṃśaddhāma vi rājati vākpataṅgāya dhīyate ǀ

prati vastoraha dyubhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रिं॒शत् । धाम॑ । वि । रा॒ज॒ति॒ । वाक् । प॒त॒ङ्गाय॑ । धी॒य॒ते॒ ।

प्रति॑ । वस्तोः॑ । अह॑ । द्युऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिंशत् । धाम । वि । राजति । वाक् । पतङ्गाय । धीयते ।

प्रति । वस्तोः । अह । द्युऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

triṃśát ǀ dhā́ma ǀ ví ǀ rājati ǀ vā́k ǀ pataṅgā́ya ǀ dhīyate ǀ

práti ǀ vástoḥ ǀ áha ǀ dyú-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

triṃśat ǀ dhāma ǀ vi ǀ rājati ǀ vāk ǀ pataṅgāya ǀ dhīyate ǀ

prati ǀ vastoḥ ǀ aha ǀ dyu-bhiḥ ǁ