SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 191

 

1. Info

To:    1: agni;
2-4: sañjñānam
From:   saṃvanana āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: virāḍanuṣṭup (1); anuṣṭup (2); triṣṭup (3); nicṛdanuṣṭup (4)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1, 2, 4); triṣṭubh (3)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.191.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.49.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.166   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

संस॒मिद्यु॑वसे वृष॒न्नग्ने॒ विश्वा॑न्य॒र्य आ ।

इ॒ळस्प॒दे समि॑ध्यसे॒ स नो॒ वसू॒न्या भ॑र ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ ।

इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥

Samhita Transcription Accented

sáṃsamídyuvase vṛṣannágne víśvānyaryá ā́ ǀ

iḷáspadé sámidhyase sá no vásūnyā́ bhara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

saṃsamidyuvase vṛṣannagne viśvānyarya ā ǀ

iḷaspade samidhyase sa no vasūnyā bhara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम्ऽस॑म् । इत् । यु॒व॒से॒ । वृ॒ष॒न् । अग्ने॑ । विश्वा॑नि । अ॒र्यः । आ ।

इ॒ळः । प॒दे । सम् । इ॒ध्य॒से॒ । सः । नः॒ । वसू॑नि । आ । भ॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम्ऽसम् । इत् । युवसे । वृषन् । अग्ने । विश्वानि । अर्यः । आ ।

इळः । पदे । सम् । इध्यसे । सः । नः । वसूनि । आ । भर ॥

Padapatha Transcription Accented

sám-sam ǀ ít ǀ yuvase ǀ vṛṣan ǀ ágne ǀ víśvāni ǀ aryáḥ ǀ ā́ ǀ

iḷáḥ ǀ padé ǀ sám ǀ idhyase ǀ sáḥ ǀ naḥ ǀ vásūni ǀ ā́ ǀ bhara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam-sam ǀ it ǀ yuvase ǀ vṛṣan ǀ agne ǀ viśvāni ǀ aryaḥ ǀ ā ǀ

iḷaḥ ǀ pade ǀ sam ǀ idhyase ǀ saḥ ǀ naḥ ǀ vasūni ǀ ā ǀ bhara ǁ

10.191.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.49.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.167   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं ग॑च्छध्वं॒ सं व॑दध्वं॒ सं वो॒ मनां॑सि जानतां ।

दे॒वा भा॒गं यथा॒ पूर्वे॑ संजाना॒ना उ॒पास॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानतां ।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥

Samhita Transcription Accented

sám gacchadhvam sám vadadhvam sám vo mánāṃsi jānatām ǀ

devā́ bhāgám yáthā pū́rve saṃjānānā́ upā́sate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam gacchadhvam sam vadadhvam sam vo manāṃsi jānatām ǀ

devā bhāgam yathā pūrve saṃjānānā upāsate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । ग॒च्छ॒ध्व॒म् । सम् । व॒द॒ध्व॒म् । सम् । वः॒ । मनां॑सि । जा॒न॒ता॒म् ।

दे॒वाः । भा॒गम् । यथा॑ । पूर्वे॑ । स॒म्ऽजा॒ना॒नाः । उ॒प॒ऽआस॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । गच्छध्वम् । सम् । वदध्वम् । सम् । वः । मनांसि । जानताम् ।

देवाः । भागम् । यथा । पूर्वे । सम्ऽजानानाः । उपऽआसते ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ gacchadhvam ǀ sám ǀ vadadhvam ǀ sám ǀ vaḥ ǀ mánāṃsi ǀ jānatām ǀ

devā́ḥ ǀ bhāgám ǀ yáthā ǀ pū́rve ǀ sam-jānānā́ḥ ǀ upa-ā́sate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ gacchadhvam ǀ sam ǀ vadadhvam ǀ sam ǀ vaḥ ǀ manāṃsi ǀ jānatām ǀ

devāḥ ǀ bhāgam ǀ yathā ǀ pūrve ǀ sam-jānānāḥ ǀ upa-āsate ǁ

10.191.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.49.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.168   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒मा॒नो मंत्रः॒ समि॑तिः समा॒नी स॑मा॒नं मनः॑ स॒ह चि॒त्तमे॑षां ।

स॒मा॒नं मंत्र॑म॒भि मं॑त्रये वः समा॒नेन॑ वो ह॒विषा॑ जुहोमि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां ।

समानं मंत्रमभि मंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

Samhita Transcription Accented

samānó mántraḥ sámitiḥ samānī́ samānám mánaḥ sahá cittámeṣām ǀ

samānám mántramabhí mantraye vaḥ samānéna vo havíṣā juhomi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samāno mantraḥ samitiḥ samānī samānam manaḥ saha cittameṣām ǀ

samānam mantramabhi mantraye vaḥ samānena vo haviṣā juhomi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒मा॒नः । मन्त्रः॑ । सम्ऽइ॑तिः । स॒मा॒नी । स॒मा॒नम् । मनः॑ । स॒ह । चि॒त्तम् । ए॒षा॒म् ।

स॒मा॒नम् । मन्त्र॑म् । अ॒भि । म॒न्त्र॒ये॒ । वः॒ । स॒मा॒नेन॑ । वः॒ । ह॒विषा॑ । जु॒हो॒मि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

समानः । मन्त्रः । सम्ऽइतिः । समानी । समानम् । मनः । सह । चित्तम् । एषाम् ।

समानम् । मन्त्रम् । अभि । मन्त्रये । वः । समानेन । वः । हविषा । जुहोमि ॥

Padapatha Transcription Accented

samānáḥ ǀ mántraḥ ǀ sám-itiḥ ǀ samānī́ ǀ samānám ǀ mánaḥ ǀ sahá ǀ cittám ǀ eṣām ǀ

samānám ǀ mántram ǀ abhí ǀ mantraye ǀ vaḥ ǀ samānéna ǀ vaḥ ǀ havíṣā ǀ juhomi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

samānaḥ ǀ mantraḥ ǀ sam-itiḥ ǀ samānī ǀ samānam ǀ manaḥ ǀ saha ǀ cittam ǀ eṣām ǀ

samānam ǀ mantram ǀ abhi ǀ mantraye ǀ vaḥ ǀ samānena ǀ vaḥ ǀ haviṣā ǀ juhomi ǁ

10.191.04   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.49.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.169   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒मा॒नी व॒ आकू॑तिः समा॒ना हृद॑यानि वः ।

स॒मा॒नम॑स्तु वो॒ मनो॒ यथा॑ वः॒ सुस॒हास॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

Samhita Transcription Accented

samānī́ va ā́kūtiḥ samānā́ hṛ́dayāni vaḥ ǀ

samānámastu vo máno yáthā vaḥ súsahā́sati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samānī va ākūtiḥ samānā hṛdayāni vaḥ ǀ

samānamastu vo mano yathā vaḥ susahāsati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒मा॒नी । वः॒ । आऽकू॑तिः । स॒मा॒ना । हृद॑यानि । वः॒ ।

स॒मा॒नम् । अ॒स्तु॒ । वः॒ । मनः॑ । यथा॑ । वः॒ । सुऽस॑ह । अस॑ति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

समानी । वः । आऽकूतिः । समाना । हृदयानि । वः ।

समानम् । अस्तु । वः । मनः । यथा । वः । सुऽसह । असति ॥

Padapatha Transcription Accented

samānī́ ǀ vaḥ ǀ ā́-kūtiḥ ǀ samānā́ ǀ hṛ́dayāni ǀ vaḥ ǀ

samānám ǀ astu ǀ vaḥ ǀ mánaḥ ǀ yáthā ǀ vaḥ ǀ sú-saha ǀ ásati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

samānī ǀ vaḥ ǀ ā-kūtiḥ ǀ samānā ǀ hṛdayāni ǀ vaḥ ǀ

samānam ǀ astu ǀ vaḥ ǀ manaḥ ǀ yathā ǀ vaḥ ǀ su-saha ǀ asati ǁ